سرور های مجازی ایران

سرور های مجازی ایران

پلن 1

CPU Dual xeon(R) CPU E5-2670

 • 30GB
  HDD
 • 1GB
  RAM
پلن 2

CPU Dual xeon(R) CPU E5-2670

 • 35GB
  HDD
 • 2GB
  RAM
پلن 3

CPU Dual xeon(R) CPU E5-2670

 • 40GB
  HDD
 • 3GB
  RAM
پلن 4

CPU Dual xeon(R) CPU E5-2670

 • 60GB
  HDD
 • 4GB
  RAM
پلن 5

CPU Dual xeon(R) CPU E5-2670

 • 100GB
  HDD
 • 6GB
  RAM
پلن 6

CPU Dual xeon(R) CPU E5-2670

 • 120GB
  HDD
 • 8GB
  RAM